Loto izvestaj na Vasem mobilnom telefonu

* Pošaljite SMS sa tekstom: FO LOTO na broj: 1310 i dobicete LOTO SMS izvestaj * Cena: 30 dinara + PDV

Dugorocna vremenska prognoza

Najdetaljnija i najpreciznija dugorocna vremenska prognoza, uz svakodnevno azuriranje
Mesečna prognoza vremena za mart 2015.

Kakvo nam vreme predstoji u trećem mesecu ove godine? Za­hla­đe­nje s tem­pe­ra­tu­rom is­pod pro­se­ka za ovo do­ba go­di­ne od pe­tog do 10. mar­ta. To­pli­ji da­ni ni­za­će se po­sle 10. mar­ta. Ne bi tre­ba­lo da za­ču­di ako kra­jem pr­vog pro­leć­nog me­se­ca pad­ne sneg...


hidmet.gov.rs

Ne zo­ve na­rod dža­be pr­vi pro­leć­ni me­sec „Ba­ba Mar­ta”, alu­di­ra­ju­ći na pro­men­lji­vost i ne­sta­bil­nost mar­tov­skih da­na, ka­kve prog­no­zi­ra­ju me­te­o­ro­lo­zi i u naj­no­vi­joj du­go­roč­noj prog­no­zi za na­red­ni me­sec.

Prem­da je mart pro­leć­ni me­sec i ovaj pred na­ma do­no­si sme­nu to­plih da­na sa sve­ži­jim, pa ni hlad­ni da­ni sa sne­gom ne­će bi­ti iz­ne­na­đe­nje ću­dlji­ve „Mar­te”, Jer, ipak se ra­di o ra­nom pro­le­ću ko­je u na­šem pod­ne­blju po ne­pi­sa­nim pra­vi­li­ma no­si sva­ko­ja­ko (ne)vre­me.

Ta­kav po­če­tak pro­le­ća 2015. na­ja­vlju­je Ne­delj­ko To­do­ro­vić, me­te­o­ro­log Re­pu­blič­kog hi­dro­me­te­o­ro­lo­škog za­vo­da Sr­bi­je.

– U pr­vih šest da­na mar­ta u ve­ći­ni me­sta u Sr­bi­ji, iz­u­zev onih na ne­što ve­ćoj nad­mor­skoj vi­si­ni, pro­seč­na naj­vi­ša dnev­na tem­pe­ra­tu­ra bi­će de­vet ste­pe­ni. Dva ste­pe­na to­pli­je bi­će od sed­mog do 11, a od 12. do 16. mar­ta oto­pli­će još je­dan ste­pen, pa će naj­vi­ša dnev­na tem­pe­ra­tu­ra iz­no­si­ti 12 ste­pe­ni. Kra­jem mar­ta mo­že­mo da oče­ku­je­mo i pra­vih pro­leć­nih 15 ste­pe­ni – ka­že To­do­ro­vić i za­klju­ču­je da ta­ko brz po­rast dnev­nih tem­pe­ra­tu­ra na­go­ve­šta­va do­la­zak pro­le­ća.

Pr­vu po­lo­vi­nu mar­ta pra­ti­će pro­men­lji­vo vre­me sa če­stim na­o­bla­če­nji­ma i pa­da­vi­na­ma, u ni­žim pre­de­li­ma pa­da­će ki­ša, a u pla­ni­na­ma sneg. Ne­ko­li­ko pr­vih mar­tov­skih da­na bi­će re­la­tiv­no to­pli, s naj­vi­šom dnev­nom tem­pe­ra­tu­rom ma­lo iz­nad pro­se­ka.

Za­hla­đe­nje s tem­pe­ra­tu­rom is­pod pro­seč­nih za ovo do­ba go­di­ne pri­sti­že od pe­tog do 10. mar­ta. Ta­da će se u brd­sko­pla­nin­skim pre­de­li­ma Sr­bi­je još jed­nom za­be­le­ti sneg i stvo­ri­će se sne­žni po­kri­vač, a po­ra­šće već po­sto­je­ći u vi­šim pla­ni­na­ma. U ni­žim pre­de­li­ma pa­da­će ki­ša, a u po­je­di­nim da­ni­ma i krat­ko­traj­ni sneg i su­sne­ži­ca. U re­đim ve­drim no­ći­ma bi­će sla­bog mra­za.

To­pli­ji da­ni ni­za­će se po­sle 10. mar­ta.

– Ne bi tre­ba­lo da za­ču­di ako kra­jem pr­vog pro­leć­nog me­se­ca pad­ne sneg – upo­zo­ra­va me­te­o­ro­log i na­vo­di da se to se če­sto de­ša­va u ću­dlji­vom mar­tu. Uosta­lom, is­ti­če on, du­go­go­di­šnja me­te­o­ro­lo­ška osma­tra­nja po­ka­zu­ju da je ta­ko­zva­ni sred­nji da­tum po­sled­njeg pa­da­nja sne­ga u ni­žim pre­de­li­ma u pe­ri­o­du od 20. do 25. mar­ta!

 * Ovde možete preuzeti najnoviji Operativni bilten Republičkog hidrometeorološklog zavoda Srbije, sa preciznom prognozom do 29. marta 2015. i seozonskom prognozom vremena.

Da­tum po­sled­njeg pa­da­nja sne­ga

Po­da­ci u ta­be­li po­ka­zu­ju da se sred­nji da­tum po­sled­njeg pa­da­nja sne­ga u pe­ri­o­du od 1991. do 2013. go­di­ne, u po­re­đe­nju s po­da­ci­ma sto­go­di­šnjeg ni­za (1887–1986), prak­tič­no ni­je pro­me­nio. Dan po­sled­njeg sne­žnog po­kri­va­ča po­ma­kao se ka ka­sni­jem da­tu­mu. Raz­li­ka ni­je na­sta­la kao re­zul­tat kli­mat­skih pro­me­na, jer ta­da bi­smo go­vo­ri­li o du­žem tra­ja­nju zi­me i za­hla­đe­nju, već je po­sle­di­ca ne­u­jed­na­če­ne me­to­do­lo­gi­je uzi­ma­nja uzor­ka.

Sve u sve­mu, i sred­nji da­tum po­sled­njeg sne­žnog po­kri­va­ča ne­ma znat­ni­ji po­mak u od­no­su na pret­hod­ni sto­go­di­šnji niz, obra­zlo­žio je naš sa­go­vor­nik.

Izvor: Politika


APRIL 2015: Srednja aprilska temperatura vazduha i količine padavina biće u granicama višegodišnjeg proseka.


Srednja minimalna temperatura vazduha u aprilu imaće vrednosti u granicama višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša za oko 0.1ºS u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost aprilske srednje minimalne temperature vazduha od 8.6ºS.

Srednja maksimalna temperatura vazduha u aprilu biće u granicama višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku nižim za oko 0.1ºS u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom aprila biće oko 18.4ºS.

Srednja količina padavina tokom aprila biće u granicama višegodišnjeg proseka sa vrednostima u proseku višim za oko 1 mm u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja aprilska količina padavina iznosiće oko 57 mm.

MAJ 2015: Prosečno topao maj. Nešto manje padavina, ali ipak prosečno vlažan maj.


U većem delu Srbije srednja minimalna temperatura vazduha u maju imaće vrednosti u granicama višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti niža za oko 0.2ºS u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost majske srednje minimalne temperature vazduha od 12.8ºS.

Srednja maksimalna temperatura vazduha u maju biće u granicama višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku nižim za oko 0.2ºS u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom maja biće oko 23.8ºS.

Srednja količina padavina tokom maja biće u granicama višegodišnjeg proseka sa vrednostima u proseku nižim za oko 7 mm u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja majska količina padavina iznosiće oko 43 mm.


JUN 2015: Početak leta. Prosečno topao i prosečno vlažan jun.


Srednja minimalna temperatura vazduha u junu imaće vrednosti u granicama višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša za oko 0.1ºS u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost junske srednje minimalne temperature vazduha od 15.8ºS.

Srednja maksimalna temperatura vazduha u junu biće iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku nižim za oko 0.3ºS u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom juna biće oko 26.1ºS.

Srednja količina padavina tokom juna biće u granicama višegodišnjeg proseka sa vrednostima u proseku nižim za oko 2 mm na severu i 5 mm višim na jugu Srbije u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja junska količina padavina iznosiće oko 91 mm.


JUL 2015: Srednja julska temperatura i količina padavina u granicama višegodišnjeg proseka.


Srednja minimalna temperatura vazduha u julu imaće vrednosti u granicama višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša za oko 0.2ºS u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost julske srednje minimalne temperature vazduha od 17.7ºS.

Srednja maksimalna temperatura vazduha u julu biće u granicama višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku nižim za oko 0.2ºS u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom jula biće oko 28.4ºS.

Srednja količina padavina tokom jula biće u granicama višegodišnjeg proseka sa vrednostima u proseku nižim za oko 1 mm u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja julska količina padavina iznosiće oko 43 mm.


AVGUST 2015: U Vojvodini prosečno topao i sulјi avgust. U većem delu Srbije prosečno topao i prosečno vlažan jun.


Srednja minimalna temperatura vazduha u avgustu imaće vrednosti u granicama višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša za oko 0.4ºS u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost avgustovske srednje minimalne temperature vazduha od 18.1ºS.

Srednja maksimalna temperatura vazduha u avgustu biće iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku nižim za oko 1.0ºS u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom avgusta biće oko 29.8ºS.

U većem delu Srbije srednja količina padavina tokom avgusta biće u granicama višegodišnjeg proseka sa vrednostima u proseku nižim za oko 5 mm, dok će u Vojvodini biti ispod višegodišnjeg proseka sa vrednostima u proseku nižim za oko 12 mm u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja avgustovska količina padavina iznosiće oko 38 mm.

http://www.hidmet.gov.rs

14 komentara:

Анониман,  петак, 02. септембар 2011. 12.42.00 CEST  

kako stupiti u kontakt sa vama. treba mi mail ili kontakt tel. zbog neke saradnje sa vama

Анониман,  среда, 04. септембар 2013. 21.46.00 CEST  

Molim za prognozu za decembar 2013. zbog puta kolima iz Bgd za Milano, IT za božićne praznike, oko 23.12.13.

Анониман,  четвртак, 10. октобар 2013. 11.40.00 CEST  

Ovim iz RHMZ svake godine stoji ista prognoza, samo promene srednje najnize i srednje najvise temperature SVAKE GODINE. Svake godine za svaki mesec kazu da ce biti prosecno hladan prosecne padavine...

Анониман,  уторак, 29. октобар 2013. 16.43.00 CET  

ovako,samo me zanima kada ce po vasem misljenju biti prvi snijeg,pitam za grad sarajevo,neki govore sredinom novembra,pa me zanima jel to tačno,ili ce ga biti pocetkom novembra?unaprijed hvala....

Markos четвртак, 31. октобар 2013. 22.51.00 CET  

Izmedju 10. i 25. novembra predvidja se hladnije vreme s cescom pojavom kise, dok je pocetkom trece dekade ovog meseca moguca susnezica ili sneg. Jutarnje temperature iznosice od nula do 6 stepeni, a 22. i 23. novembra bice i minus dva stepena.

Анониман,  субота, 18. јануар 2014. 20.49.00 CET  

Da li će biti šanse da se krajem januara i pocetkom februara formira snezni pokrivac bar oko 20cm, kad ce sneg padati i koliko ce se cm snega formirati. Jer po danasnjoj prognozi accuweather-a ce se formirati 44.5cm a maximalne dnevne temperature ce biti oko -3... Prognoze su vam odlicne i detaljne, baš kako treba!!!

Анониман,  понедељак, 20. јануар 2014. 18.51.00 CET  

mogu samo da nedeljku kazem reci hvala na isrcpnom prikazu prognoze

Анониман,  субота, 25. јануар 2014. 16.17.00 CET  

Pozz svima
Mene interesuje kakvo će biti leto... zbog letovanja

Анониман,  уторак, 25. фебруар 2014. 09.40.00 CET  

Možete li požuriti sa prognozom za leto 2014. godine?

Pozdrav!

Анониман,  среда, 01. октобар 2014. 22.43.00 CEST  

Sve ovo što ste rekli o prognozi je u redu,ali priča o gasovima koji prouzrokuju "GLOBALNO ZAGREVANJE" je čista glupost i propaganda zarad nekih viših ciljeva pojedinaca. GLOBALNO ZAGREVANJE=TOTALNA GLUPOST!!!

Анониман,  четвртак, 04. децембар 2014. 23.08.00 CET  

Postovani, interesuje me vremenska prognoza za maj mesec 2015. godine. Tacnije, interesuje me prognoza za drugu polovinu maja jer tada planiram da zakazem svadbu. :)
Hvala Vam unapred.

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP